Kirjaudu sisään

Tietosuoja

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Oiva-sovellus ei kerää käyttäjistään tietoa kaupalliseen tarkoitukseen. Mitään henkilökohtaista tietoa, kuten puhelinnumeroita, tai käyttäjien nimiä ei kerätä. Tietoja käyttäjistä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Oiva-sovellus käyttää Google Sign-In -rajapintaa rekisteröitymiseen ja sisäänkirjaukseen. Google Sign-In -rajapinnasta sovellus vastaanottaa tunnisteen, joka tallennetaan tietokantaan. Tätä tunnistetta käytetään erottelemaan eri käyttäjät toisistaan. Käyttäjiä ei yksilöidä muilla tavoin.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on OivaTaito-sovelluksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.11.2020. Viimeisin muutos 26.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Lehtimäki, maria.lehtimaki@hamk.fi., +358505115722

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on käyttäjien erottaminen toisistaan, tunnistautuminen, sekä yksittäisen käyttäjän kehityksen havainnollistaminen sovelluksessa suoritettavien kyselyiden tuloksiin perustuen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Käyttäjien yksilöllinen tunniste.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot vastaanotetaan Google Sign-In -rajapinnasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella OivaTaito -sovellusta käyttävällä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua oivataitoapp.azurewebsites.net, OivaTaito, ja on päivitetty 26.02.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusselosteesta selviää myös, mitä puutteita saatavuudessa on. Sivusto on julkaistu 11.11.2020.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden tällä hetkellä itse. Sivuston saavutettavuuden arvioi ulkopuolinen taho myöhemmässä vaiheessa.

1. Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Huomiot perustuvat sovelluksen kehittäjien sekä työryhmän tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Saatuja käyttäjäpalautteita on käytetty myös hyödyksi saatavuuden parantamisessa. Saatavuutta arvioitaessa on käytetty WAWE Web Accessibility Evaluation Tool –laajennusosaa ja selaimena Google Chrome selainta.

2. Miten saavutettava sovellus on?

OivaTaito-sovellus täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

3. Sisällöt ja toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia

Google Chrome –selainta käytettäessä saavutettavuudessa ei ole havaittuja puutteita.

4. Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voitte kertoa havainnoistanne sähköpostilla osoitteeseen: maria.lehtimaki@hamk.fi.

5. Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Kolmannen osapuolen kirjastot

Blazored.LocalStorage

MIT License

Copyright (c) 2019 Blazored

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ChartJs.Blazor

MIT License

Copyright (c) 2019 Marius Muntean

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Microsoft.IdentityModel

The MIT License (MIT)

Copyright (c) Microsoft Corporation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Microsoft.AspNetCore

Microsoft.EntityFrameworkCore

NuGet.CommandLine